Pravidla soutěže o slosování vstupenek na Světový týden respektu k porodu ONLINE 2020

1. Úvodní ustanovení

 1. Organizátorem marketingové soutěže s názvem „I VAŠE VSTUPENKA MŮŽE VYHRÁT“ (dále jen „Soutěž“) je Hnutí za aktivní mateřství, z.s., Dlouhá 27, 110 00 Praha 1, IČO70800758, zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 9995 (dále jen „Organizátor“). Organizátor pořádá v termínu od 18. do 24.5.2020 online verzi Festivalu o těhotenství, porodu a rodičovství – Světový týden respektu k porodu ONLINE (dále jen „Festival“). 
 2. Organizátor uspořádal Soutěž jako marketingovou a propagační akci, za účelem podpory prodeje zboží a služeb Organizátora – vstupenek na jednotlivé webináře konané v rámci Festivalu. V Soutěži o výhercích rozhoduje náhodné losování účastníků Soutěže, resp. jejich zakoupených produktů. 
 3. Organizátor vydává tato pravidla Soutěže, která upravují závazně její podmínky (dále jen „Pravidla“). Účastí v Soutěži projevuje účastník souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat.

2. Trvání a působnost soutěže

 1. Soutěž začíná dne 8.4.2020 v 8:00 a končí dne 24.5.2020 ve 20.00 hod., tzn. v době, kdy začíná poslední webinář Festivalu (dále jen „Doba konání“).
 2. Organizátor si vyhrazuje právo Soutěž kdykoliv bez udání důvodu předčasně ukončit. Účastník Soutěže nemá v takovém případě právo požadovat po Organizátorovi jakoukoliv náhradu jemu vzniklých nákladů na účast v Soutěži či požadovat vydání výhry, která mu nebyla Organizátorem závazně potvrzena.
 3. Soutěž bude probíhat tak, že si zákazníci Organizátora bez geografického omezení zakoupí vstupenku na kterýkoli z webinářů pořádaných Organizátorem v rámci Festivalu konaného v České republice. 

3. Podmínky účasti v soutěži

 1. Soutěž je určena výhradně pro zákazníky Organizátora, kteří si v Době konání Soutěže zakoupí jakoukoliv vstupenku a stanou se automaticky účastníky Soutěže. 
 2. Podmínkou účasti účastníka v Soutěži je: 
 3. Zakoupení platné vstupenky prostřednictvím internetových stránek Organizátora www.respektkporodu.cz/online nebo přes zprostředkovatele prodeje vstupenek Organizátora, společnost Smsticket s.r.o., IČ: 29298814, se sídlem Štefánikova 1, 602 00, Brno, na jeho internetové stránce smsticket.cz, a to na kterýkoli jeden webinář Festivalu v období trvání Soutěže (dále jen „Vstupenka“). Soutěžní je každá zakoupená Vstupenka nebo výherní Vstupenka z propagačních soutěže na sociální síti Facebook, nebo dárková vstupenka z propagační akce ke Dni matek. Zakoupené permanentní vstupenky (tj. Vstupenky na více webinářů za zvýhodněnou cenu) budou do slosování zahrnuty v počtu 5ks Vstupenek.
 4. Vstupenku, která byla zakoupena a použita v Soutěži, není možné stornovat.  
 5. Každé zakoupené Vstupence bude Organizátorem bezprostředně po ukončení soutěže přiděleno unikátní identifikační číslo, které bude použito pro účely losování Výher (dále jen „Anonymní číslo“).
 6. Každý účastník soutěže může získat pouze jednu Výhru. Pokud bude mít jeden účastník zakoupeno více Vstupenek, popř. permanentní vstupenku, bude se Soutěže účastnit prostřednictvím více jeho Anonymních čísel. Organizátor si vyhrazuje právo po ukončení losování zkontrolovat, že Výhry připadnou Anonymním číslům patřícím rozdílným účastníkům Soutěže. Pokud tomu tak nebude, je oprávněn provést opakované losování o výhru, která připadla stejnému účastníkovi Soutěže a má vyšší pořadové číslo.
 7. Zakoupením Vstupenky účastník vyslovuje souhlas s podmínkami Soutěže a zasláním výhry v Soutěži podle těchto Pravidel.
 8. Zakoupením Vstupenky účastník vyslovuje souhlas s poskytnutím jeho osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení Organizátora na e-mail uvedený účastníkem.
 9. Soutěže není oprávněn/a se zúčastnit: – osoba v pracovním poměru anebo obdobném vztahu k Organizátorovi; a osoby přímo se podílející na činnostech souvisejících s organizováním Soutěže, zejména v souvislosti s přípravou, zpracováním a vyhodnocením Soutěže a určením výherců Soutěže; a jim blízké osoby ve smyslu ust. § 22 odst. 1 zák. číslo 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). 
 10. V případě, že výherce nesplňuje podmínky k účasti v Soutěži, zejména ve smyslu čl. 3. odst. 3 Pravidel Soutěže, nevzniká mu nárok na výhru.
 11. V případě důvodných pochybností Organizátora, že účastník Soutěže jedná ve vztahu k Soutěži v rozporu s obecně závaznými právními předpisy České republiky nebo dobrými mravy, je Organizátor oprávněn účastníka Soutěže vyloučit z účasti v Soutěži.

4. Výhry

Výhry v Soutěži jsou nepeněžité (dále jen „Výhry“): 

1. vstup do online kurzu Ecstatic mama od Lilie Knousnoutdinové v hodnotě 4 444 CZK

2. 1 x sleva 500 CZK na nákup produktů angelwings v jejich e-shopu http://www.angel-wings.cz/

3. 1 x sleva 500 CZK na nákup produktů angelwings v jejich e-shopu http://www.angel-wings.cz/

4. bambusové šaty v hodnotě 600 CZK od návrhářky Martiny Benešové a její značky mym-eco.cz (https://www.mym-eco.cz/p/bambusove-saty/)

5. stříbrný šperk ‚kojící žena‘ od Lilie Khousnoutdinové

6. dárkový balíček skládající se z měsíčkového krému na opruzeniny, kojeneckého oleje a kojenecké koupele od pečující značky Weleda

7. sleva 1000 CZK při nákupu na portále www.zkusmerino.cz

8. kniha Novodobé ženské rituály od Lilie Khousnoutdinové

9. balíček přírodní kosmetiky KHADI pro krásné a zdravé vlasy v hodnotě 917 CZK. (Šampón Amla pro objem a lesk + bezbarvou vlasovou kúru SENNA/CASSIA + vlasový olej Amla).

10. poukaz na zapůjčení novorozeneckého nosítka na zkusnositko.cz po dobu 2 měsíců

11. balíček výborných čajů a koření od firmy Sonnentor v celkové hodnotě 500 Kč: čaj Pohodář, čaj Tady roste radost, čaj Být ženou, čaj Dítě slunce, čaj Zakrátko maminkou, koření Dobrá nálada, koření Selské na brambory, Perníkové koření

12. dvouleté předplatné časopisu Sedmá generace a plátěná taška s nápisem Sedmá generace

 • Organizátor si vyhrazuje právo nahradit konkrétní Výhru jinou věcí obdobného typu a hodnoty.
 • O detailech Soutěže, partnerech a Výhrách spolu s těmito Pravidly budou účastníci informováni i e-mailem nejpozději v posledním týdnu Doby konání.

5. Mechanismus soutěže

Mechanismus Soutěže je následující:

 • Po ukončení Doby konání Soutěže bude Organizátorem přiděleno každé Vstupence Anonymní číslo. Pokud bude mít účastník Soutěže zájem, bude mu po té, co e-mailem Organizátora požádá, sděleno Anonymní číslo/čísla jeho Vstupenek. O sdělení tohoto Anonymního čísla si může účastník po ukončení Doby konání Soutěže zažádat emailem na adrese Organizátora: info_festival@iham.cz. Účast v soutěži není touto žádostí o sdělení Anonymního čísla podmíněná.
 • Výběr výherců Soutěže proběhne dne 25.5.2020 ve 12:00 hod. losováním prostřednictvím nezávislého elektronického losovacího systému – generátoru náhodných čísel (https://supermartas.cz/aplikace/online/nahodna-cisla/), který náhodně vybere příslušný počet Anonymních čísel odpovídajících počtu Výher a Organizátor k nim po té přiřadí jednotlivé očíslované Výhry tak, že se bude shodovat jejich pořadové číslo (tedy první náhodně vybrané Anonymní číslo získává Výhru s pořadovým číslem 1, druhé náhodně vybrané Anonymní číslo získává Výhru s pořadovým číslem 2, atd.).
 • Oznámení o Výhře společně s postupem, jak výhru uplatnit, Organizátor rozešle nejpozději do 12:00 hod. dne 26.5.2020 každému účastníkovi Soutěže na jím zadanou e-mailovou adresu při koupi Vstupenky (dále jen „Oznámení o Výhře“). Současně může Organizátor informovat o ceně útěchy a partnerech Soutěže. Oznámení o Výhře se považuje za doručené účastníkovi Soutěže v okamžiku odeslání z e-mailové schránky Organizátora. Organizátor není zodpovědný za to, když výherci přijde e-mail s Oznámením o Výhře do složky spam/hromadná pošta a výherce si tak Výhru nevyzvedne, resp. neuplatní. Výherci v takovém případě nevznikne právo na prodloužení platnosti využití či vyzvednutí výhry nebo na její náhradu.
 • Následně bude mít výherce 5 pracovních dnů od doručení Oznámení o Výhře na to, aby sdělil e-mailem Organizátorovi adresu na území České republiky, na kterou bude chtít Výhru zaslat. Pokud tak neučiní ani jinak nekomunikuje a cenu si jinak nepřevezme, má se za to, že Výhru odmítl a ztrácí na ni nárok. Organizátor si vyhrazuje právo dodatečně výherce na jeho nesplněnou povinnost upozornit a výherce kontaktovat např. telefonicky či jinak, a bude se snažit dohodnout náhradní postup, ale tato povinnost mu podle těchto Pravidel nevzniká.
 • Výhry budou výhercům zaslány prostřednictvím České pošty (či jiného dopravce podle volby Organizátora) nebo e-mailu (v případě elektronických poukázek) na jím uvedenou adresu, a to po skončení trvání Soutěže, nejpozději však do 30.7.2020. 

6. Pravidla

 1. Tato Pravidla jsou zveřejněna na internetové stránce Organizátora http://www.respektkporodu.cz. Účastníci Soutěže zakoupením Vstupenky potvrzují, že se s těmito Pravidly řádně seznámili a rozumí plně jejich obsahu a zavazují se jím řídit. 
 2. V případě zjištění Organizátora o jednání účastníka Soutěže, které by bylo v rozporu s Pravidly, je Organizátor oprávněn rozhodnout o ztrátě nároku účastníka na jakoukoliv výhodu plynoucí ze Soutěže, včetně nároku na jakoukoliv Výhru. Organizátor je oprávněn takového účastníka ze Soutěže kdykoliv vyloučit, bez poskytnutí jakékoliv náhrady. Organizátor je obdobně oprávněn rozhodnout o neumožnění další účasti takového účastníka v Soutěži. O vyloučení ze Soutěže dle předchozí věty bude takový účastník Soutěže informován prostřednictvím e-mailu. 
 3. Organizátor je oprávněn účastníka Soutěže vyloučit, pokud bude prokázáno jeho protiprávní jednání v podobě porušení článku 3. odst. 3 Pravidel. Obdobně je Organizátor oprávněn účastníka vyloučit v případě prokázání jednání účastníka směřujícího k manipulaci s výsledky Soutěže. 
 4. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv, a to i během trvání Soutěže, změnit Pravidla. Jakékoliv změny Pravidel budou vhodným způsobem uveřejněny na internetových stránkách Organizátora. 
 5. Účastník Soutěže bere na vědomí, že mu nevzniká právní nárok na Výhru a není tak oprávněn ji vymáhat prostřednictvím obecných soudů České republiky či jiným způsobem. 
 6. Výherce nemá nárok na vyplacení hodnoty Výhry ve formě peněžní hotovosti nebo jiného alternativního plnění. 
 7. Organizátor neodpovídá za jakékoliv věcné či právní vady Výhry. 
 8. Pravidly neupravená práva a povinnosti Organizátora a účastníků soutěže se řídí právním řádem České republiky zejména pak občanským zákoníkem. 
 9. Pokud je jakékoliv ustanovení těchto Pravidel neplatné nebo se jím stane, Organizátor si vyhrazuje právo jej nahradit tak, aby se významově co nejméně odchýlilo od ustanovení původního, avšak splňovalo zákonné podmínky. 
 10. Pokud je jakékoliv z ustanovení těchto Pravidel neplatné nebo se jím stane, neplatnost části Pravidel nemá vliv na platnost ostatních ustanovení těchto Pravidel. 
 11. Organizátor má právo změnit nebo upravit tato Pravidla, popřípadě i Výhry, a to bez udání důvodu s účinností ode dne zveřejnění na internetových stránkách Organizátora. 

7. Ochrana osobních údajů

 1. Zapojením do Soutěže a registrací v Soutěži dává účastník Soutěže souhlas se zpracováním svých poskytnutých osobních údajů v rozsahu – jméno, příjmení, bydliště, datum narození, telefonní číslo a e-mailová adresa, Organizátorovi pro účely vyhodnocení Soutěže, a to v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679. 
 2. Osobní údaje účastníků Soutěže budou zpracovávány v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů Organizátora. V případě dotazů nebo v případě žádosti, aby Organizátor pozměnil nebo opravil jakoukoli nepřesnost u osobních údajů, může si účastník soutěže přečíst Zásady ochrany osobních údajů, které nalezne na www.respektkporodu.cz, popř. si vyžádat další informace na e-mailové adrese: info_festival@iham.cz.

8. Daňové povinnosti

Účastníci Soutěže jsou si vědomi, že Výhry převyšující částku by 10.000,- Kč podléhaly dle ust. § 4 odst. 1 písm. f) ve spojení s ust. § 10 odst. 1 písm. ch) zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zdanění daní z příjmů fyzických osob. 

9. Kontakt

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se Soutěže je k dispozici emailová adresa Organizátora: info_festival@iham.cz. 

V Praze dne 7. 4. 2020