Soutěž o vstupenky na Světový týden respektu k porudu ONLINE 2020 na https://www.facebook.com/respektkporodu, vyhlášena 14.4.2020

I. Organizátor soutěže

 • Organizátorem soutěže je Hnutí za aktivní mateřství.

II. Doba trvání soutěže

 • Soutěž probíhá na internetu v období 14.4.2020-8.5.2020 ve 5 kolech:
  • 1. Kolo: 14.4.2020-17.4.2020, 22:22 hod
  • 2. Kolo: 20.4.2020-25.4.2020, 22:22 hod
  • 3. Kolo: 27.4.2020-2.5.2020, 22:22 hod
  • 4. Kolo: 4.5.2020-9.5.2020, 22:22 hod. 
  • 5. Kolo: 14.4.2020-9.5.2020, 22:22 hod

III. Účastníci soutěže

 • Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, která splní podmínky účasti v soutěži (dále jen “Soutěžící”). Svou účastí v soutěži soutěžící souhlasí s podmínkami v soutěži a zavazuje se je dodržovat.

IV. Mechanika soutěže

a)

 • Podmínkou účasti v soutěži je vlastní platný Facebookový profil.

b)

 • Pro účast v soutěži je potřeba odpovědět na otázku uvedenou na soutěžní stránce https://www.facebook.com/respektkporodu (dále jen „stránka“) a současně být fanouškem stránky kliknutím na tlačítko „To se mi líbí“. Platnou odpovědí se rozumí komentář u příspěvku věnovanému této soutěži. 

Který dárek vás nejvíce přitahuje a proč?

 • Výherci budou vybráni náhodným losováním.
 • V 1.-4 kole budou vzdy vybráni 3 výherci. 
 • Na konci 5.kola budou ze všech účastníků, kteří dosud nebyli vybráni v kolech 1-4, vybráni další 3 výherci. Pokud se někdo zúčastnil více kol, bude zařazen do finálního 
 • Ze soutěže budou komisí vyřazeny odpovědi obsahující vulgární výrazy a odpovědi znevažující kohokoli z důvodu rasy, náboženství či víry, pohlaví, sexuální orientace, národnostní a etnické příslušnosti či jiné odlišnosti.

d)

 • Každý soutěžící má právo v jednom kole soutěžit pouze jedenkrát. Může se zúčastnit více kol. V případě důvodného podezření z podvodného jednání, například za pomocí falešných profilů, bude dotyčný na konci soutěže vyřazen bez možnosti odvolání.

V. Výhra

a)

 1. Kolo – 3×1 jednorázová vstupenka (v hodnotě 100 Kč) na Týden světového respektu k porodu 2020
 2. Kolo – 3×1 jednorázová vstupenka (v hodnotě 100 Kč) na Týden světového respektu k porodu 2020
 3. Kolo – 3×1 jednorázová vstupenka (v hodnotě 100 Kč) na Týden světového respektu k porodu 2020
 4. kolo – 3×1 jednorázová vstupenka (v hodnotě 100 Kč) na Týden světového respektu k porodu 2020
 5. Kolo – 3×1 Virtuální vstupenka (v hodnotě 500 Kč) na Týden světového respektu k porodu 2020

b)

c)

 • Výherce je povinen nás kontaktovat z facebookového profilu, ze kterého odpovídal na soutěžní otázku, nejpozději do 18.5.2020.

d)

 • Každý Soutěžící má nárok nejvýše na jednu výhru v jednom kole. 

e)

 • Ceny budou výhercům poslány elektronicky na jejich emailovou adresu.

f)

 • Soutěžící se zavazuje umožnit Organizátorovi pořídit obrazový záznam předání výhry, například formou fotografie a jeho následné použití se jménem výherce pro reklamní a marketingové účely spojené s touto soutěží (například uveřejnění fotografie se jménem výherce na facebooku, apod.)

VI. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Česká republika:

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník soutěže dobrovolně svůj výslovný souhlas s těmito pravidly a současně uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, bezplatný souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých Hnutí za aktivní mateřství jako správci, za účelem dalšího marketingového zpracování těchto údajů, tj. nabízení obchodu a služeb a zasílání informací o marketingových akcích správce, zahrnující i zasílání informací a jiných obchodních sdělení prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění, a dále souhlas s užitím těchto údajů ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách správce, pokud je toto užití v souvislosti s touto marketingovou akcí, a to po dobu 10 let od udělení souhlasu. Účastník má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle §§ 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Udělení souhlasu je dobrovolné a tento souhlas může být kdykoli bezplatně na adrese zpracovatele odvolán.

VII. Ostatní pravidla a ujednání

Organizátor si vyhrazuje právo soutěž a ceny kdykoli v průběhu akce změnit, zrušit či jinak upravit.

Ceny není možno směnit za finanční plnění ani jiné alternativy a jsou právně nevymahatelné. Podmínkou účasti v probíhající soutěži je doručovací adresa na území ČR.

Vyplněním a odesláním odpovědi ve formě uvedené v zadání probíhající soutěže souhlasí účastník s těmito pravidly a se zveřejněním svého jména, pořízeného obrazového materiálu  a odpovědi na internetu, či jiných sdělovacích prostředcích v případě výhry.

V Praze dne 14.4.2020.